top of page
  • Lomiah Nhongo

W Nim

Wielu z nas słyszy określenie „w Nim” w kręgach chrześcijańskich, a ja na przykład nie rozumiałem tak naprawdę ogromu znaczenia tego określenia. Paweł pisze, że „wszystko zostało stworzone przez Niego [Chrystusa] i dla Niego. A On jest przed wszystkim i wszystko w Nim zaistniało” (Kol. 1:16-18).


Jeśli wszystko żyje i jest w Nim (Dz 17:28), powinniśmy zadać sobie pytanie, co to oznacza dla nas jako naśladowców Chrystusa. Z powodu upadłej natury człowieka wszyscy urodziliśmy się w grzesznej naturze. „Ale darmowy prezent to nie obraza. Bo jeśli przez przewinienie jednego człowieka [Adama] wielu umarło, tym bardziej łaska Boża i dar łaski jednego Człowieka, Jezusa Chrystusa, obfitowały dla wielu” (Rz 5,15). Dzięki Bogu za zakończone dzieło Jezusa Chrystusa na krzyżu! Został ukrzyżowany za nasze występki i przez wielką wymianę (przebłaganie) stał się samym grzechem. Zatem my, którzy wierzymy w Niego, jesteśmy teraz w Nim; możemy żyć zwycięskim życiem i cieszyć się odnowioną relacją z Bogiem przez Chrystusa.

Niech ta wielka wymiana i cudowna moc w imieniu Jezusa będą dla nas coraz bardziej realne! Działamy teraz z autorytetem Jezusa; mamy taki sam status prawny. Przez wiarę możemy prosić o wszystko w imieniu Jezusa i otrzymać to od Boga. Nie podchodzisz do Ojca z pozycji żebraka; stoisz jako współdziedzic z Chrystusem Jezusem. Możemy ufać Bogu — możemy ufać w Jego dobroć i w to, że spełni Swoje Słowo. Biblia mówi, że jeśli ziemscy ojcowie wiedzą, jak dawać dobre dary swoim dzieciom, o ileż więcej uczyniłby Bóg? (Mt 7:11). Jego naturą jest dobroć. W Malachiasza 3 Bóg prosi nas, abyśmy Go wypróbowali, rzucili wyzwanie Jego Słowu i zobaczyli, czy nie sprawi, że się spełni.


Każde słowo, które wychodzi z ust Bożych, rodzi żniwo; nigdy nie może wrócić do Niego z pustką lub "z pustymi rękami"; spełni Jego cele (Izajasza 55:11). Uczynił to dla Hanny, Rut, Rachab i Marii. Te zapisane biblijne bohaterki wierzyły w Boga i współpracowały z Nim w planie odkupienia. Ten sam Bóg nadal działa w życiu ludzi dzisiaj, gdy poddajemy się Jego woli. Trwajcie w Nim, a On będzie trwał w Was (J 15,4). Zachęcam Was do poddania się lub ponownego oddania swojego życia Bogu poprzez przyjęcie Chrystusa Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela. Pozostańmy połączeni z tą owocną, życiodajną winoroślą i żyjmy życiem, które przynosi stosowne owoce.Comments


bottom of page