top of page

RHEMA Polska

Polityka prywatności

RHEMA Poland szanuje twoją prywatność. Poniższe oświadczenie prezentuje zasady zarządzania informacjami na stronie internetowej RBTC Poland; sposób w jaki mogą być używane i komu mogą zostać udostępnione.

 

Możesz wejść na stronę internetową RBTC Poland, nie informując nas kim jesteś i nie ujawniając żadnych informacji na swój temat. Jednakże, twoje dane mogą być wymagane dla celów informacyjnych. Te informacje (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, fax lub e-mail) nie zostaną udostępnione lub sprzedane osobom trzecim. Pozyskujemy je do wyłącznego użytku RHEMA Poland oraz powiązanych z nią partnerów.

 

Bezpieczeństwo i jakość informacji
Naszym celem jest ochrona jakości i nienaruszalności twoich danych osobowych. Będziemy dokładać wszelkich starań, aby jak najszybciej odpowiadać na twoje pytania i dokonywać poprawek na naszej stronie internetowej.

 

Reklama online
RHEMA Poland i powiązani z nią partnerzy nie publikują zewnętrznych materiałów reklamowych online w formie bannerów czy innych form reklamy internetowej.

 

Relacje biznesowe
Strona RBTC Poland może zawierać odnośniki do innych stron. RHEMA Poland nie odpowiada za ich politykę prywatności, zawarte w nich treści ani ich działanie.

 

Pytania dotyczące tego oświadczenia
Pytania dotyczące zasad prywatności należy kierować do koordynatora strony pod adresem: biuro@rhema.org.pl

lub napisz:


RHEMA Polska
C/O Administrator strony internetowej
RHEMA Polska 
ul. Bohaterów Getta Warszawskiego numer 7-9
81-609 Gdynia

 

adres e-mail: biuro@rhema.org.pl

Informacje prawne
Wykłady

Wszystkie wykłady odbywające się w RBTC Poland oraz konferencje RHEMA podlegają prawom autorskim. Nikt nie może ich filmować, nagrywać przy użyciu kamery wideo, rejestrować dźwięku ani sporządzać ich cyfrowej kopii. Wykłady RBTC lub konferencje RHEMA Poland można rejestrować jedynie po wyrażeniu pisemnej zgody przez RHEMA Poland i jej przedstawicieli/a. Jakiekolwiek nieuprawnione nagranie głosowe, wideo czy inna jego forma jest ściśle zabroniona i podlega karze określonej przez prawo. Żadne nagranie nie może zostać ponownie emitowane bez pozwolenia.

Prawa autorskie
Wszystkie obrazy, treść i informacje wraz z pieczęcią RHEMA, logo i nazwą podlegają prawom autorskim i są własnością RHEMA Bible Church USA, Kenneth Hagin Ministries Inc. i RHEMA Poland.

Międzynarodowy znak towarowy i międzynarodowe prawo autorskie chronią wszystkie elementy projektu, obrazy i grafiki. Wszelkie nieautoryzowane użycie jest niedozwolone. Żaden element nie może być kopiowany elektronicznie, ręcznie czy w jakikolwiek inny sposób bez pozwolenia wyrażonego na piśmie przez RHEMA Poland i jej przedstawiciela.

 

Znaki towarowe
“RHEMA”, “Kenneth Hagin Ministries” są znakami towarowymi RHEMA Bible Church USA.

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:

(w zakresie prowadzonej działalności statutowej)

- realizacji umów o współpracę w zakresie działalności charytatywnej lub społecznej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO przez okres obowiązywania umowy;

- organizacji/współorganizacji i prowadzenia form pomocy społeczne, edukacji, coachingu, samodoskonalenia duchowego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO przez okres obowiązywania umowy;

- realizacji umów, w której stroną jest RHEMA POLAND na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO przez okres obowiązywania umowy;

- dochodzenie roszczeń i obrony przed roszczeniami z tytułu prowadzonej działalności statutowej oraz realizacji zawartych umów, co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez RHEMA POLAND na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO przez okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów prawa;

- dla celów podatkowych i rachunkowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO przez okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wynikający z przepisów prawa;

(w zakresie świadczenie usług wspierających działalność statutową)

- realizacji umów o świadczenie usług/dostawy/sprzedaży na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO przez okres obowiązywania umowy;

- dochodzenie roszczeń i obrony przed roszczeniami z tytułu realizacji zawartych umów, co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez RHEMA POLAND na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO przez okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów prawa;

- dla celów podatkowych i rachunkowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO przez okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wynikający z przepisów prawa;

(w zakresie organizowania konkursów)

- przeprowadzenia konkursu i wyłonienia beneficjentów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO przez okres niezbędnych do rozstrzygnięcia konkursu;

- przechowywanie dla celów archiwizacyjnych, zarządzania relacjami oraz zapewnienia rozliczenia (wykazania spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO przez okres 5 lat po zakończeniu roku kalendarzowego w którym odbył się konkurs;

- dochodzenie roszczeń i obrony przed roszczeniami z tytułu realizacji konkursu, co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez RHEMA POLAND na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO przez okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów prawa;

(w zakresie zamówień za pośrednictwem portalu internetowego)

- realizacji złożonego zamówienie na materiały złożone za pośrednictwem portalu internetowego społecznej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO przez okres realizacji zamówienia;

- przechowywanie dla celów archiwizacyjnych, prowadzenia analiz statystycznych oraz zapewnienia rozliczenia (wykazania spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO przez okres 5 lat po zakończeniu roku kalendarzowego w którym doszło do realizacji zamówienia;

- dochodzenie roszczeń i obrony przed roszczeniami związanymi z realizacją zamówienia, co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez RHEMA POLAND na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO przez okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów prawa;

(w zakresie realizacji wydarzeń)

- realizacji wydarzeń tj. zgłoszenie udziały w wydarzeniu, przesłanie informacji formalnych dotyczących wydarzenia, kontakt w sprawie organizacji oraz przebiegu wydarzenia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO przez okres realizacji wydarzenia;

- promocji wydarzenia oraz działalności statutowej RHEMA POLAND na podstawie art. art. 6 ust. 1 lit. f RODO przez okres niezbędnych do realizacji promocji wydarzenia oraz działalności statutowej RHEMA POLAND oraz czas niezbędnych do dochodzenia ewentualnych praw z tytułu przetwarzania wizerunku;

- przechowywanie dla celów archiwizacyjnych, prowadzenia analiz statystycznych oraz zapewnienia rozliczenia (wykazania spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO przez okres 5 lat po zakończeniu roku kalendarzowego w którym doszło do realizacji wydarzenia;

- dochodzenie roszczeń i obrony przed roszczeniami związanymi z wydarzenia, co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez RHEMA POLAND na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO przez okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów prawa;

(w zakresie prowadzenia działań marketingowych)

- prowadzenia działań marketingowych związanych z działalnością RHEMA POLAND, w tym przesyłanie materiałów oraz informacji handlowych z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, za zgodą na postawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, art. 6 ust. 1 lit. a RODO, art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, art. 172 Prawa telekomunikacyjnego przez okres niezbędny do osiągnięcia celu;

- prowadzenie statystyk celem usprawnienia prowadzonej przez RHEMA POLAND działalności, co stanowi prawnie uzasadniony interes RHEMA POLAND na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO przez okres niezbędny do osiągniecia celu;

(w zakresie kontaktów z mediami)

- informowania o działalnościach podejmowanych przez RHEMA POLAND oraz zarządzania relacjami, co stanowi prawnie uzasadniony interes RHEMA POLAND na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO przez okres działalności RHEMA POLAND;

(w zakresie wsparcia RHEMA POLAND)

- realizacji umowy darowizny oraz wypełnienia ciążących na RHEMA POLAND obowiązków prawnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, art. 6 ust. 1 lit. c RODO przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym otrzymano darowiznę;

- wysłanie potwierdzenia wykonania przelewu i podziękowanie za wsparcie, co stanowi prawnie uzasadniony interes RHEMA POLAND na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO przez okres niezbędny do osiągnięcia celu;

(w zakresie kontaktu za pośrednictwem formularzy kontaktowych, poczty tradycyjnej, poczty elektronicznej oraz portali społecznościowych)

- obsługi korespondencji, odpowiedzi na otrzymane pytania/wnioski/prośby, w celach wynikających z treści komunikacji w celu nawiązania kontaktu w przyszłości, jak również w celu archiwizacji oraz w celu zarządzania relacjami, co stanowi prawnie uzasadniony interes RHEMA POLAND na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO przez okres działalności RHEMA POLAND;

 

JAKIE DANE ZBIERAMY?

W zależności od sprawy RHEMA POLAND zbiera i przetwarza dane osobowe w zakresie, w jakim są one niezbędne do zrealizowania celu, w którym zostały zebrane, a mianowicie

- dane identyfikujące, w tym między innymi: imię, nazwisko, PESEL;

- dane kontaktowe, w tym między innymi: adres, numer telefonu, adres e-mail;

- dane identyfikujące firmę, w tym między innymi: nazwa, adres działalności, NIP, REGON;

- dane szczegółowe wskazane w formularzach;

- pozostałe informacje, między innymi: adres pracodawcy, stanowisko pracy/pełniona funkcja, w tym między innymi (w zakresie wydarzeń i konkursów);

- wysokość przekazanej kwoty, numer rachunku bankowego;

- numer IP.

 

CZY MUSISZ PODAĆ SWOJE DANE OSOBOWE?

Podanie danych osobowych zawartych jest dobrowolne, jednak niezbędne do: zawarcia i realizacji umowy; wzięcia udziału w konkursie; nawiązania współpracy/ złożenia oferty; złożenia i realizacji zamówienia; wzięcia udziału w wydarzeniu; otrzymywania informacji o podejmowanych działaniach; otrzymywania newslettera; przekazania darowizny, wsparcia; uzyskania odpowiedzi.

 

Odmowa ich podania skutkować będzie brakiem możliwości zawarcia i realizacji umowy; wzięcia udziału w konkursie; nawiązania współpracy/ złożenia oferty; złożenia i realizacji zamówienia; wzięcia udziału w wydarzeniu; otrzymywania informacji o podejmowanych działaniach; uzyskania odpowiedzi.


KOMU UDOSTĘPNIAMY TWOJE DANE OSOBOWE?
Odbiorcami danych osobowych będą:

- upoważnieni pracownicy w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków zawodowych;

- podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie;

- dostawcy usług prawnych i doradczych;

- dostawcy usług księgowych;

- dostawy usług technicznych i organizacyjnych;

- partnerom i kontrahentom RHEMA POLAND w zakresie niezbędnym do realizacji przez RHEMA POLAND działalności statutowej;

- inne organy publicznej, instytucje i podmioty trzecie uprawnione do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa

 

z tym zastrzeżeniem, że powierzając dane podmiotom zewnętrznym, RHEMA POLAND dokłada najwyższej staranności w celu zapewnienia stosowania przez podmioty zewnętrzne należytego poziomu zabezpieczeń wymaganych przez stosowne przepisy i zawiera w tym celu odpowiednie umowy. 


JAKIE MASZ UPRAWNIENIA WOBEC ADMINISTRATORA W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH?

Twoje prawa wynikają z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych i dokładamy wszelkiej staranności, aby zagwarantować spełnienie wszystkich uprawnienia, które Ci przysługują tj. prawo do:
– dostępu do treści swoich danych (art. 15 RODO);
– do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych (art. 16 RODO, art. 17 RODO, art. 18 RODO); 
– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych;
– przenoszenia swoich danych (art. 20 RODO);

 

W przypadku, gdy Państwa dane osobowe są przetwarzana przez i RHEMA POLAND na podstawie zgody, przysługuje Państwu, prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na ważność przetwarzania, które zostało dokonane na postawie zgody przed jej wycofaniem.

 


KIEDY MOŻESZ SIĘ SPRZECIWIĆ WOBEC PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH ?
Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, gdy ich przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś.

 

Dodatkowo, mają Państwo prawo w dowolnym momencie i bez wskazania jakichkolwiek powodów wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych przez RHEMA POLAND w celach marketingu bezpośredniego, w tym profilowaniu, co oznacza zakaz dalszego przetwarzania danych osobowych Użytkownika w tym celu.

Oświadczenia w zakresie realizacji ww. praw oraz wszelkie uwagi prosimy kierować pod adres e-mail: office@rhema.eu lub telefonicznie ………………. 

 

Ponadto, posiadają Państwo również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w sytuacji, w której przetwarzanie Państwa danych osobowych przez administratora narusza przepisy o ochronie danych osobowych. 


ZABEZPIECZENIE DANYCH OSOBOWYCH
Dane osobowe użytkowników przechowywane są w bazie danych, która jest zabezpieczona przed wglądem osób trzecich, w szczególności RHEMA POLAND chroni Państwa dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem, utratą lub zniszczeniem. W żadnym wypadku nie będziemy sprzedawali danych zebranych o Tobie podmiotom trzecim

 

Dane przesyłana drogą elektroniczną są zabezpieczone przed ich pozyskiwaniem i modyfikowaniem przez osoby nieuprawnione poprzez zastosowanie m.in. kontroli dostępu, stosowanie urządzeń zabezpieczających serwer.

Administrator danych osobowych zastrzega, iż zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych, może powierzyć przetwarzanie danych osobowych użytkowników, których danymi administruje, innym firmom w celu prawidłowego wykonania przez te firmy czynności związanych z hostingiem, administracją, utrzymywaniem oraz zarządzaniem serwisem, a także z dochodzeniem roszczeń oraz wyjaśnieniem okoliczności niedozwolonego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną.

 


ZMIANY NASZEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI
Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie.

 

 

POLITYKA PLIKÓW „COOKIES”

 

Strona internetowa znajdująca się pod domeną http://rhema.org.pl używa plików cookies.

 

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika pliki cookies oraz uzyskaującym do nich dostęp jest RHEMA POLAND jako administrator Serwisu.  

 

CZYM SĄ PLIKI „COOKIES”?

Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 

DO CZEGO UŻYWAMY PLIKI „COOKIES”?

Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

 

Gromadzone dane nie są kojarzone z konkretnymi użytkownikami. Użytkownik może przeglądać strony serwisu anonimowo. RHEMA POLAND nie zabiega o identyfikację, chyba że jest to niezbędne ze względu na charakter podejmowanej czynności m.in. przekazanie darowizny lub wysłanie wiadomości poprzez formularz kontaktowy.

 

JAKICH PLIKÓW „COOKIES” UŻYWAMY?

Stosowane są dwa rodzaje plików „cookies” – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.

Pliki „cookies” wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.

 

CZY PLIKI „COOKIES” ZAWIERAJĄ DANE OSOBOWE?

Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

 

USUWANIE PLIKÓW „COOKIES”

Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

 

Pliki „cookies” zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika mogą być wykorzystane także przez współpracujące z Administratorem serwisy reklamowe, w szczególności przez sieć reklamową Google, do wyświetlenia reklam spersonalizowanych w oparciu o ustalone preferencje użytkownika. 

bottom of page