top of page

RHEMA Polska

Wizja i deklaracja wiary

RHEMA POLAND MISSION:  
We exist as a vital extension of the mandate given to Kenneth E. Hagin in 1950 to "go teach my people faith" and so help usher in the last great move of God's Spirit and return of Jesus

RHEMA POLAND VISION:
We see leaders trained who go forth with a pioneering spirit, a new breed of believers who demonstrate extravagant love, a spirit of faith, and the power of God while pursuing the lost in Poland and beyond!

WYZNANIE WIARY

Wierzymy w Boga Ojca Wszechmogącego, Stwórcę Nieba i Ziemi. Wierzymy w Jezusa Chrystusa, Jego Jednorodzonego Syna, naszego Pana. Wierzymy, że został poczęty z mocy Ducha Świętego i narodzony z dziewicy Maryi. Żył w czasach Poncjusza Piłata, został ukrzyżowany, umarł i pochowano Go. Zaznał śmierci fizycznej, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił do nieba i zasiada po prawicy Boga, Ojca Wszechmogącego. Wierzymy, że przyjdzie ponownie, aby sądzić żywych i umarłych. Wierzymy w Ducha Świętego, święty Kościół chrześcijański, obcowanie świętych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne.

bible.png
PISMO ŚWIĘTE

Biblia jest natchnionym Słowem Bożym, spisanym przez świętych mężów, którzy mówili i pisali pod wpływem Ducha Świętego. Nowe Przymierze, zapisane w Nowym Testamencie, przyjmujemy jako naszego nieomylnego przewodnika w sprawach dotyczących postępowania i doktryny (2Tymoteusza 3:16; 2Piotra 1:21; 1Tesaloniczan 2:13).

godhead.png
PAN BÓG

Bóg jest jeden, ale objawiony został w trzech osobach – Ojcu, Synu i Duchu Świętym, współrównych i współwiecznych (V Mojżeszowa 6,4; Filipian 2,6; Mateusza 28,19). Bóg Ojciec jest większy od wszystkich (Jana 14:28), Dawca Słowa (Logos) i Rodzic (Jana 16:28; Jana 1:14). Syn jest Słowem przykrytym ciałem, Jednorodzonym, który istniał z Ojcem od początku i mieszkał pośród nas. (Jana 1:1; Jana 1:18; Jana 1:14). Duch Święty pochodzi zarówno od Ojca, jak i od Syna i jest wieczny (Jana 14:16; Jana 15:26).

man.png
CZŁOWIEK, JEGO UPADEK I ODKUPIENIE

Człowiek jest istotą stworzoną na podobieństwo i obraz Boga, ale przez upadek Adama grzech wszedł na świat (Rzymian 5:14). „Wszyscy zgrzeszyli i są pozbawieni Bożej chwały” (Rzymian 3:23). „Zgodnie ze słowami: Nie ma sprawiedliwego — ani jednego,” (Rzym. 3:10) Jezus Chrystus, Syn Boży, objawił się, aby zniweczyć dzieło diabła, oddał Swoje życie i przelał Swoją krew aby odkupić i pojednać człowieka z Bogiem (1 Jana 3:8). Zbawienie jest bożym darem dla człowieka, oddzielonym od uczynków i prawa, działa dzięki łasce przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Człowiek został stworzony do dobrych uczynków, do których Bóg nas przeznaczył abyśmy w nich chodzili. (Efezjan 2:8-10).

eternal life.png
ŻYCIE WIECZNE I NOWE NARODZENIE

Pierwszym krokiem człowieka do zbawienia jest żal za grzechy, który powoduje pokutę. Nowo narodzenie jest konieczne dla wszystkich ludzi, ono zapewnia nam życie wieczne (2 Koryntian 7:10, 1 Jana 5:12, Jana 3:3-5).
Pierwszym krokiem człowieka do zbawienia jest żal za grzechy, który powoduje pokutę (2 Koryntian 7:10, Jana 3:3-5, 1 Jana 5:12).

water baptism.png
CHRZEST WODNY

Chrzest wodny polega na zanurzeniu, jest bezpośrednim przykazaniem naszego Pana i dotyczy tylko wierzących. Chrzest jest symbolem utożsamienia się chrześcijanina z Chrystusem w Jego śmierci, pogrzebie i zmartwychwstaniu (Mateusza 28:19, Rzymian 6:4, Kolosan 2:12, Dzieje Apostolskie 8:36-39).

baptism of holy spirit.png
CHRZEST W DUCHU ŚWIĘTYM

Chrzest Duchem Świętym i ogniem to dar od Boga, abyśmy mogli być Jego świadkami dla świata. Został obiecany przez Pana Jezusa Chrystusa wszystkim wierzącym i jest dostępny po narodzeniu się na nowo. Temu doświadczeniu towarzyszy mówienie innymi językami, którymi sam Duch Święty się wypowiada (Mateusza 3:11, Jana 14:16-17, Dzieje Ap. 1:8, Dzieje Ap. 2:38-39, Dzieje Ap. 19:1 -7, Dzieje Ap 2,1-4).

sanctification.png
UŚWIĘCENIE

Biblia naucza, że bez uświęcenia żaden człowiek nie może ujrzeć Pana. Wierzymy w Doktrynę Uświęcenia jako konkretne i stale rosnące dzieło łaski, rozpoczynające się w momencie nowego narodzenia i trwające aż do zwieńczenia dzieła zbawienia w czasie powrotu Chrystusa (Hebrajczyków 12:14, 1 Tesaloniczan 5:23, 2 Piotra 3). :18, 2 Koryntian 3:18, Filipian 2:12-14).

healing.png
BOŻE UZDROWIENIE

Uzdrowienie dotyczy fizycznych dolegliwości ludzkiego ciała i jest dokonywane mocą Bożą poprzez modlitwę wiary i nałożenie rąk. Jest ono gwarantowane w ofierze Chrystusa i jest przywilejem każdego członka Kościoła (Marka 16:18, Jakuba 5:14-15, 1 Piotra 2:24, Mateusza 8:17, Izajasza 53: 4-5).

cross.png
ZMARTWYCHWSTANIE SPRAWIEDLIWYCH I POWRÓT NASZEGO PANA

Aniołowie powiedzieli uczniom Jezusa: „Ten Jezus, który został zabrany od was w górę, do nieba, przyjdzie w taki sam sposób, w jaki widzieliście, że odszedł.”. Jego przyjście jest bliskie. Kiedy przyjdzie, „… Wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie. Potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z nimi zostaniemy porwani w obłokach, w powietrze, na spotkanie Pana…” (Dzieje Ap. 1:11, 1 Tesaloniczan 4:16-17).
 
Po ucisku powróci na ziemię jako Król królów i Pan panów, a wraz ze swoimi świętymi, którzy będą królami i kapłanami, będzie panował tysiąc lat (Objawienie Jana 20:6).

fire.png
PIEKŁAO I WIECZNA KARA

Ten, kto fizycznie umiera w swoich grzechach, nie przyjmując Chrystusa, jest nieodwracalnie na wieki zgubiony w Jeziorze Ognia i nie ma już możliwości wysłuchania Ewangelii ani pokuty. Jezioro Ognia jest dosłowne. Terminy „wieczny” i „nieustanny”, używane do opisu czasu trwania kary potępionych w Jeziorze Ognia, niosą ze sobą tę samą myśl i znaczenie nieskończonej egzystencji, jak w przypadku czasu trwania radości i ekstazy świętych w obecność Boga (Hebrajczyków 9:27, Objawienie Jana 19:11-15).

bottom of page