top of page
  • Michelle Grunewald

Módl się Słowem

„Wykład Twoich słów oświeca”.

Psalm 119:130 (SNP)


Gdzie powinniśmy szukać światła w każdej dziedzinie naszego życia? W Słowie Bożym. Jakich słów powinniśmy użyć, gdy chcemy modlić się modlitwami, które rozjaśniają sytuacje? Słowa Bożego.


Chcę cię zachęcić, aby podczas modlitwy posługiwać się Słowem Bożym! „Gdyż Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż jakikolwiek obosieczny miecz. Przenika ono aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne jest osądzić zamysły i zamiary serca.”

Hebrajczyków 4:12 SNP

Słowo Boże jest żywe I potężne I ostrzejsze niż jakikolwiek obosieczny miecz. Dlaczego nie mielibyśmy używać Słowa Bożego w naszym życiu modlitewnym?


W latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych modlenie się przy użyciu Pisma Świętego stało się bardzo popularne. Każdy miał listę wersetów biblijnych, których używał modląc się w różnych sytuacjach. To nie była tylko modlitwa oparta na Piśmie Świętym, ale tak naprawdę używanie Pisma Świętego do modlitwy. Nie da się popełnić błędu używając Słowa Bożego w swoich modlitwach.

Uwielbiam korzystać z modlitw, które modlił się Paweł w Liście do Efezjan, Kolosan, Filipian itp., ale także innych fragmentów Pisma Świętego, które dają nam prawdę. Na przykład:

  • Izajasz 54:17 mówi nam, że żadna broń stworzona przeciwko nam nie będzie prosperować.

  • Filipian 4:13 mówi, że mogę wszystko przez Chrystusa, który mnie wzmacnia.

Mogę korzystać z tych prawd, kiedy się modlę!


Nie potrafię stwierdzić, ile razy modliłem się modlitwami zawartymi w Liście do Efezjan 1 i 3, o ducha mądrości i objawienia w poznaniu Go…, aby oczy mego zrozumienia były oświecone…, abym mógł pojąć z wszystkimi świętymi… i miewałem objawienie właśnie wtedy, kiedy modliłem się ze Słowa Bożego.


Znajdź wersety, które do Ciebie przemawiają i używaj ich podczas modlitwy. Zobaczysz więcej światła i objawienia na temat tej prawdy w swoim życiu. Będziesz błogosławiony i będziesz miał pewność, że modlisz się o Jego wolę, że On cię słyszy i że otrzymasz to, o co się modlisz (1 Jana 5:14-15). Wejście Jego Słowa przynosi światło do sytuacji, o którą się modlisz ORAZ światło dla ciebie i twojego zrozumienia. Módl się Słowem Bożym!Comments


bottom of page